دوشنبه 1 بهمن 1397 Monday 21 January 2019 14 جمادی‌الاول 1440
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی

جبهه

جبهه

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1364

مقر انرژی اتمی 1364

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1364

Untitled 15

Untitled 15

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1363

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1363

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی جاده آبادان 1364

منطقه عملیاتی جاده آبادان 1364

Untitled 30

Untitled 30

پادگان آموزشی 21 حمزه تهران 1362

پادگان آموزشی 21 حمزه تهران 1362

پایگاه بسیج امامزاده سنجان 1362

پایگاه بسیج امامزاده سنجان 1362

گردان علی ابن ابیطالب 1364

گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1363

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1363

گردان علی ابن ابیطالب 1365

گردان علی ابن ابیطالب 1365

Untitled 48

Untitled 48

Untitled 50

Untitled 50

Untitled 51

Untitled 51

Untitled 52

Untitled 52

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

Untitled 54

Untitled 54

Untitled 55

Untitled 55

گردان علی ابن ابیطالب 1364

گردان علی ابن ابیطالب 1364

منطقه هورشادگان 1364

منطقه هورشادگان 1364

Untitled 58

Untitled 58

مقر انرژی اتمی 1363

مقر انرژی اتمی 1363

Untitled 61

Untitled 61

گردان قمربنی هاشم 1365

گردان قمربنی هاشم 1365

Untitled 63

Untitled 63

Untitled 64

Untitled 64

Untitled 68

Untitled 68

Untitled 73

Untitled 73

Untitled 74

Untitled 74

Untitled 75

Untitled 75

Untitled 76

Untitled 76

Untitled 77

Untitled 77

Untitled 80

Untitled 80

Untitled 9

Untitled 9

Template Design:Dima Group